Bankat Komerciale - Procedurat dhe Udhëzimet për Licencim

Formularët për Aplikim-093 për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare, asnjë person nuk mund të merret me veprimtari të një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga BQK-ja.

Që të aplikoni për licencë bankare së pari ju duhet të kontaktoni  Departamentin e Licencimit dhe Standardizimit në BQK për të caktuar një takim  parashtrues para aplikimit . Takimi parashtrues udhëhiqet nga Guvernatori apo Zëvendësguvernatori për Mbikëqyrje Financiare (ZGMF), dhe nga një zyrtar i lartë përgjegjës për aktivitetet e licencimit. 

Email adresa kontaktuese:licencimi@bqk-kos.org

Manuali i Licencimit

 

Formularët për Aplikim