Institucionet Mikrofinanciare - Procedurat dhe Udhëzimet për Licencim

Sipas  Ligjit nr. 04/L-093 për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobankare, asnjë person nuk mund të angazhohet në biznesin e një institucioni mikrofinanciar pa u regjistruar së pari në BQK. 

Që të aplikoni për regjistrim të institucionit mikrofinanciar, ju së pari duhet të kontaktoni  Departamentin e Licencimit dhe Standardizimit në BQK për të caktuar një takim  parashtrues para aplikimit. Takimi parashtrues udhëhiqet nga Zëvendësguvernatori për Mbikëqyrje Financiare (ZGMF) ose  nga një zyrtar i lartë përgjegjës për aktivitetet e licencimit.

Email adresa kontaktuese: bqk.licenimi@bqk-kos.org.

Manuali i Regjistrimit

 

Formularët për Aplikim