Udhëzimet dhe Procedurat

  • Rregullore për Sistemin e Pagesave Ndërbankare
    Këto rregulla dhe procedura përshkruajnë procedurat që duhet të zbatohen nga bankat komerciale që janë pjesëmarrëse në SPN. Këto rregulla zbatohen tek të gjitha transaksionet e bëra nëpërmjet SPN-së dhe sipas marrëveshjes së lidhur sipas ligjeve të aplikueshme të Kosovës.
  • Leter Mirekuptimi per Komitetin Këshilldhënës te Pagesave Ndërbankare (KKPN)
    Kjo letër mirëkuptimi e nënshkruar nga të gjitha bankat komerciale dhe institucionet e qeverisë përmes Thesarit/MEF, formon këtë organ me qëllim të shqyrtimit të të gjitha rregullave dhe procedurave të SEKN-së, në mënyrë që të arrihen marrëveshje paraprake për të gjitha çështjet e pagesave dhe veprimeve procedurale.

Dokumentet për Kos Giro:

Dokumentet për Debitim Direkt: