Kumtesat e Bordit Ekzekutiv

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 29 korrik 2016

2 gusht 2016
Takimit nr. 18/2016, 29 korrik 2016 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencimin e N.T.SH “Eurokoha Reissen” si ndërmjetësues i sigurimeve për produktin “Sigurimi i shëndetit në udhëtim”.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 11 korrik 2016

2 gusht 2016
Takim nr.16/2016, 11 korrik 2016 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “Bilanci” Sh.p.k si IFJB për këmbimin e valutave.  

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 qershor 2016

2 gusht 2016
Takim nr. 14/2016,  1. Bordi Ekzekutiv ka revokuar licencën e ndërmjetësuesit në sigurime “ANSSIA”. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të Kompanisë së Sigurimeve “Croatia Sigu...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 30 mars 2016

18 prill 2016
Takim Nr. 07/2016,  30 mars 2016   1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë  Brokerimit “Net Broking House” L.L.C. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të këmbimit va...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016

9 mars 2016
Takim nr. 06/2016, 9 mars 2016 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 9 mars 2016: 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar licencën për Kompaninë e Agjentëve në Sigurime “FERSIG” sh.p.k.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 janar 2016

29 janar 2016
 Takim nr. 02/2016, 29 janar 2016 1. Rekomandim për regjistrimin e IFJB për aktivitetin e këmbimit të valutave – “Toti” Prishtinë: Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionet Financiar Jo...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 15 dhjetor 2015

15 dhjetor 2015
Takim nr. 25/2015, 15 dhjetor 2015 Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e Institucionit Financiar Jobankar “Kimi” Ferizaj për aktivitetin e këmbimit të valutave.

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së 16 më nëntor 2015

16 nëntor 2015
Takim nr. 23/2015, 16 nëntor 2015 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 16 nëntor 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar ndryshimin e emrit të KS “Dardania” Sh.A dhe atë nga “Dardania” Sh....

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më datë 20 tetor 2015

20 tetor 2015
Takim nr. 20/2015, 20 tetor 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar shtimin e aktivitetit të lizingut operacional për IFJB Raiffeisen Leasing Kosovo RLKO-së. 2. Bordi Ekzekutiv ka miratuar regjistrimin e “TEB” sh.a si agjent...

Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më 29 shtator 2015

29 shtator 2015
Takim nr. 19/2015, 29 shtator 2015 Vendimet e Bordit Ekzekutiv të BQK-së më  29 shtator 2015 1. Bordi Ekzekutiv ka miratuar revokim të licencës së “ENB Consulting GmbH” Ndërmjetësues i Sigur...