Kumtesat e Bordit të BQK-së

Mbledhja e Bordit të BQK-së më 27 shtator 2018

28 shtator 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 27 shtator 2018, u njoftua me raportin mujor të Guvernatorit/Bordit Ekzekutiv.  

Vendimet e Bordit të BQK-së 30 gusht 2018

30 gusht 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 gusht 2018, miratoi si në vijim: - Rishikimin e Buxhetit 2018; Gjithashtu, Bordi i Bankës Qendrore u njoftua me rap...

Vendimet e Bordit të BQK-së 30 korrik 2018

30 korrik 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 korrik 2018, miratoi si në vijim:  - Pasqyrat Financiare për tremujorin e dytë të vitit 2018; Bordi i...

Vendimet e Bordit të BQK-së 28 qershor 2018

28 qershor 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 qershor 2018, miratoi si në vijim: - Rregullore për Sistemin e Pagesave Ndërbankare; - Pasqyrat Finan...

Vendimet e Bordit të BQK-së 31 maj 2018

1 qershor 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 31 maj 2018, miratoi si në vijim: -          Pasqyrat Financiare të BQK-së p&...

Vendimet e Bordit të BQK-së 29 mars 2018

30 mars 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 29 mars 2018 miratoi: - Rregulloren për Licencimin e Trajtuesve të Dëmeve në Sigurime.  

Vendimet e Bordit të BQK-së 22 mars 2018

22 mars 2018
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 22 mars 2018, miratoi këto vendime: - Z. Flamur Mrasori është zgjedhur kryetar i Bordit të Bankës Qendro...

Vendimet e Bordit të BQK-së 28 dhjetor 2017

29 dhjetor 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 28 dhjetor 2017, miratoi këto vendime: Miratimi i Rregullores për Financimin dhe Llogaritjen e Fondit të Kompensimit; Mira...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 nëntor 2017

6 dhjetor 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 30 nëntor 2017, miratoi këto vendime:     -          Miratimi i Rregullores për mbik&e...

Kumtesë për shtyp 10 nëntor 2017

13 nëntor 2017
Paneli për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtar joekzekutiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, pas vlerësimit të integritetit, përgatitjes profesionale, n...