Materiale Kërkimore

Materialet kërkimore janë publikime joperiodike të cilat përfshijnë analizë të temave të caktuara që kanë karakter kërkimor dhe që ndërlidhen me objektivat kryesore të BQK-së. Një ndër qëllimet e këtyre publikimeve është nxitja e debateve për tema ekonomike relevante dhe si të tilla nuk konsiderohen se përfaqësojnë qëndrim zyrtar të BQK-së.

Materialet kërkimore:

... ...

Working Paper no. 5

19 shtator 2014
... ...

Working Paper No. 4

17 dhjetor 2009
... ...

Working Paper No.1

20 qershor 2005