Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike

Raporti i Zhvillimeve Makroekonomike synon të informojë publikun e gjerë, profesionistët dhe autoritetet vendimmarrëse mbi zhvillimet makroekonomike në Kosovë, duke përfshirë edhe zhvillimet ekonomike ndërkombëtare të cilat mund të kenë ndikim në ekonominë e Kosovës. Përveç analizës së zhvillimeve në periudhat paraprake, ky raport prezanton edhe parashikimet e BQK-së për zhvillimet makroekonomike në vitet në vazhdim.

... ...

Buletini Nr.8

8 shkurt 2010
... ...

Buletini Nr.7

1 tetor 2008
... ...

Buletini Nr.5

1 nëntor 2007
... ...

Buletini Nr.3

1 shtator 2006