Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Qershor  2017  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Qershor 2017  
    BANKA QENDRORE    
                Pasqyra e BQK-së Korrik 2017  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Korrik 2017  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Qershor 2017  
                Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese (KTD) Qershor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Qershor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Qershor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Qershor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Qershor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Qershor 2017                                      
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Qershor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Qershor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Qershor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Qershor 2017  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Qershor 2017  
                Kursi devizor Korrik 2017  
                Sistemi i pagesave Qershor 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Qershor 2017  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Pasqyra e korporatave të tjera financiare Qershor 2017  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Qershor  2017  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE    
                Pasqyra e kompanive të sigurimit Qershor 2017  
                Bilanci i gjendjes i kompanive të sigurimit Qershor 2017  
                Aktiviteti i kompanive të sigurimit Qershor  2017  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë Qershor 2017  
                Bilanci i gjendjes së ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Qershor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Qershor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Qershor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Qershor 2017  
                NTF - lizingu Qershor 2017  
                Aktiviteti i NTF-ve Qershor 2017  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Qershor  2017  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Qershor  2017  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
              Pasqyra e ndihmësve financiar Qershor 2017  
              Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiar Qershor 2017  
              Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiar Qershor 2017  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Qershor 2017  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T1 2017  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesorë Maj 2017  
        Llogaria rrjedhëse Maj 2017  
            Mallrat Maj 2017  
                Eksporti sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Importi - sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas BEC-it Janar 2012  
            Shërbimet Maj 2017  
            Të ardhurat parësore Maj 2017  
            Të ardhurat dytësore Maj 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Maj 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T1 2017  
        Llogaria kapitale Maj 2017  
        Llogaria financiare Maj 2017  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Maj 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Maj 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Maj 2017  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T1 2017  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T1 2017  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T1 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T1 2017  
            Pozicioni i investimeve portfolio T1 2017  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T1 2017  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T1 2017  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T1 2017  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T1 2017  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".