Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Dhjetor 2016  
    BANKA QENDRORE    
            Pasqyra e korporatave depozituese Shkurt 2017  
                Pasqyra e BQK-së Shkurt 2017  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Shkurt 2017  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese Shkurt  2017  
                Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese (KTD) Shkurt 2017  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Shkurt  2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Shkurt 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Shkurt 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Shkurt  2017  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Shkurt 2017                                      
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Shkurt 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Shkurt 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Shkurt 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Shkurt 2017  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Shkurt 2017  
                Kursi devizor Shkurt 2017  
                Sistemi i pagesave Shkurt 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Shkurt 2017  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
            Pasqyra e korporatave të tjera financiare Dhjetor 2016  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Dhjetor 2016  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE    
                Pasqyra e kompanive të sigurimit Shkurt 2017  
                Bilanci i gjendjes i kompanive të sigurimit Shkurt 2017  
                Aktiviteti i kompanive të sigurimit Shkurt 2017  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë Dhjetor 2016  
                Bilanci i gjendjes së ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Shkurt 2017  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Shkurt 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Shkurt 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Shkurt 2017  
                NTF - lizingu Shkurt 2017  
                Aktiviteti i NTF-ve Shkurt 2017  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Shkurt 2017  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Shkurt 2017  
    NDIHMËSIT FINANCIARË    
              Pasqyra e ndihmësve financiarë Dhjetor 2016  
              Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiar Shkurt 2017  
              Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiar Shkurt 2017  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Janar 2017  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T3 2016  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesorë Dhjetor 2016  
        Llogaria rrjedhëse Dhjetor 2016  
            Mallrat Dhjeto2016  
                Eksporti sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Importi - sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas BEC-it Janar 2012  
            Shërbimet Dhjetor 2016  
            Të ardhurat parësore Dhjetor 2016  
            Të ardhurat dytësore Dhjetor 2016  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Dhjetor 2016  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve Dhjetor 2016  
        Llogaria kapitale Dhjetor 2016  
        Llogaria financiare Dhjetor 2016  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Dhejtor 2016 Tabelë e re.
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Dhjetor 2016  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Dhjetor 2016  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T3 2016  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T3 2016  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T3 2016  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T3 2016  
            Pozicioni i investimeve portfolio T3 2016  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T3 2016  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T3 2016  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T3 2016  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T3 2016  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".