Funksionet e Përgjithshme

Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) e ka për objektiv parësor ruajtjen dhe mbajtjen e një sistemi financiar stabil, d.m.th. stabilitetin financiar  dhe objektiv  dytësor ka që të kontribuojë  në stabilitetin e çmimeve.  Po ashtu për objektiv tjetër, pa cenuar dy objektivat e para, e ka mbështetjen e politikave të përgjithshme ekonomike qeveritare. Të tria këto objektiva janë të lidhura me detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar.  Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar është Departamenti parësor përgjegjës për të kryer analiza të përgjithshme dhe të veçanta të ekonomisë dhe sektorit financiar dhe për të monitoruar dhe studiuar në mënyrë të vazhdueshme zhvillimet dhe proceset të cilat mund të ndikojnë në stabilitetin financiar.  Ky departament po ashtu i përpilon raportet përkatëse rreth zhvillimeve ekonomike e financiare, si dhe kujdeset për publikimin e tyre dhe për komunikimin e rezultateve tek autoritetet kompetente dhe akterët e tjerë relevant. 

Të tri objektivat e BQK-së janë të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit për BQK-në, ndërsa detyrat përkatëse janë të përmbledhura në nenin 8 dhe janë të detajuara në nenet pasuese.  Detyrat e tilla në të cilat kontribuon Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar përfshijnë mbledhjen, analizimin dhe publikimin e informacioneve relevante ekonomike dhe financiare; bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare relevante; veprimin si këshilltar ekonomik për Qeverinë dhe subjektet e tjera publike; vlerësimin e stabilitetit financiar; përcaktimin e politikave për nxitjen dhe ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar; dhe përcaktimin e politikave për kontribuim në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve, si dhe stabilitetit makroekonomik në përgjithësi.

Puna e Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar është e ndarë në tri fusha të veçanta: analizat makroekonomike, stabiliteti financiar, dhe publikimet dhe biblioteka.  Në kuadër të këtyre fushave, Departamenti i Analizave Ekonomike dhe Stabilitetit Financiar i ka këto funksione kryesore:

Analizat makroekonomike:

• Analizimin e  zhvillimeve makroekonomike dhe identifikimin e rreziqeve për ekonominë e vendit
• Përcjelljen e zhvillimeve ekonomike në regjion dhe më gjerë;
• Rekomandimin e masave për të promovuar stabilitetin e çmimeve në vend dhe të masave të tjera relevante ekonomike;
• Përpilimin e materialeve kërkimore rreth temave të ndryshme makroekonomike.
 
Stabiliteti financiar:

• Analizimin e aktivitetit të sistemit financiar sipas sektorëve përbërës;
• Identifikimin, vlerësimin dhe monitorimin e rreziqeve të sistemit financiar (me fokus të veçantë në sektorin bankar);
• Vlerësimin e stabilitetit të sistemit bankar (përfshirë stres-testin)
• Vlerësimin e infrastrukturës dhe tregjeve financiare;
•  Vlerësimin e perspektivës së sistemit financiar vendor dhe rekomandimin të masave për të promovuar stabilitetin financiar;
• Përpilimin e materialeve kërkimore rreth temave të ndryshme financiare.
 
Publikimet dhe biblioteka:

• Përgatitjen teknike të publikimeve të BQK-së;
• Administrimin dhe pasurimin e Bibliotekës së BQK-së.

 

Departamenti i Statistikave

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) ka për objektiv parësor (i) të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil dhe një sistem të pagesave të shëndoshë, solvent e efektiv, (ii) të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, (iii) të mbështesë politikat e përgjithshme ekonomike në Kosovë  dhe (iv) të veprojë në pajtim me parimet e ekonomisë së tregut të hapur e konkurrencës së lirë, me qëllim të alokimit efektiv të resurseve të Kosovës.  Përmbushja e të gjitha këtyre objektivave të BQK-së është e ndërlidhur me detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Statistikës (DS).  DS-ja është njësia kryesore organizative përgjegjëse për mbledhjen, përpilimin dhe publikimin e statistikave nga BQK.  Për të kryer këtë detyrë, BQK-ja ka edhe autoritetin për të siguruar të dhënat statistikore të nevojshme. Ky aspekt juridik është i rregulluar me Ligjin për BQK-në, i plotësuar me rregulloret mbi informacionin statistikor të nxjerrë dhe të bazuara në këtë Ligj. Përpilimi dhe publikimi i statistikave nga DS-ja bëhet konform standardeve ndërkombëtare dhe praktikave më të mira të vendeve tjera. DS-ja bashkëpunon ngushtë me njësitë relevante të BQK-së dhe me palët e tjera të jashtme me qëllim të përgatitjes së statistikave monetare financiare dhe të sektorit të jashtëm të sakta e të besueshme, si dhe të avancimit të mëtutjeshëm të sistemit të statistikave në pajtim me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Objektivat e BQK-së janë të përcaktuara në nenin 7 të Ligjit për BQK-në, ndërsa detyrat përkatëse janë të përmbledhura në nenin 8 dhe janë të detajuara në nenet pasuese.  Prej të gjitha detyrave të përcaktuara në nenin 8 të ligjit për BQK-në, Departamenti i Statistikës është i përfshirë më shumë në (1) mbledhjen dhe publikimin e statistikave; (2) informimin e Kuvendit, Qeverisë dhe publikut të gjerë rreth veprimtarisë së BQK-së; (3) bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat ndërkombëtare relevante; (4) veprimin si këshilltar financiar për qeverinë dhe subjektet e tjera publike; (5) përcaktimin e politikave për nxitjen dhe ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar; dhe (6) përcaktimin e politikave për kontribuim në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve.  Përgjegjësia lidhur me mbledhjen dhe publikimit të statistikave është e detajizuar në nenet 25-28 të Ligjit për BQK-në.  Detyrat dhe përgjegjësitë përkatëse të BQK-së specifikohen më në detaje në rregulloret përkatëse të BQK-së.  Po ashtu edhe në Ligjin mbi statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës është e specifikuar që BQK-ja është prodhuese e statistikave zyrtare.

Në bazë të karakterit, vëllimit dhe ndërlikueshmërisë së veprimtarisë së Departamentit të Statistikave, në kuadër të tij ekziston Divizioni i Statistikave të bilancit të pagesave, që është përgjegjës për fushën e statistikave të sektorit të jashtëm, duke përfshirë bilancin e pagesave, pozicionin e investimeve ndërkombëtare, borxhin e jashtëm  dhe statistika të tjera të sektorit të jashtëm.  Anëtarët e tjerë të personelit në këtë departament përkujdesen për fushat e tjera të statistikave. 

BQK-ja është koordinatore e vendit për Sistemin e Shpërndarjes së të Dhënave  të Përgjithshme (angl. General Data Dissemination System - GDDS ) të FMN-së dhe udhëheq Këshillin Statistikor të Kosovës, i cili është organ kolegjial për të dhënë këshilla për përgatitjen dhe zbatimin e programit të statistikave zyrtare të Kosovës dhe për zhvillimin e përgjithshëm të sistemit statistikor të Kosovës.

Departamenti i Statistikës i ka këto funksione kryesore:
• Drafton bazën ligjore për të siguruar të dhënat statistikore të nevojshme;
• Identifikon raportuesit dhe obligimet e tyre statistikore, format e raportimit, periudhën e
raportimit dhe mënyrën e dërgimit të informatave statistikore nga institucionet relevante;
• Bën prodhimin (mbledhjen, përpilimin, validimin dhe shpërndarjen) e statistikave monetare financiare dhe të sektorit të jashtëm (statistikat e bilancit të pagesave, pozicionit të investimeve ndërkombëtare dhe statistikat e borxhit të jashtëm) në përputhje me standardet statistikore ndërkombëtare;
• Bën publikimin e rezultateve të statistikave monetare financiare dhe të sektorit të jashtëm në botimet periodike dhe joperiodike të BQK-së në përputhje me standardet statistikore ndërkombëtare;
• Shpërndan statistikat monetare financiare dhe të sektorit të jashtëm në institucionet ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka Qendrore Evropiane, Eurostat, etj;
• Përfaqësimin e BQK-së brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës, si dhe krijimin dhe mirëmbajtjen e bashkëpunimit të nevojshëm sa i përket çështjeve statistikore;
• Zhvillimin e projekteve të reja statistikore dhe përditësimit të atyre ekzistuese në përputhje me zhvillimet në treg dhe me ndryshimet në standardet statistikore ndërkombëtare;
• Përpilimin dhe përditësimin e metodikës statistikore, politikës së publikimeve, procedurave të punës dhe dokumenteve të tjera administrative;
• Kontributin në zhvillimin e proceseve të përgjithshme statistikore në Kosovë, siç specifikohet në Ligjin mbi statistikat zyrtare të Republikës së Kosovës.

 

Departamenti i Administratës
Departamenti i Administratës është njësia kryesore organizative përgjegjëse për punët administrative të BQK-së.  Departamenti i Administratës ka për qëllim krijimin e kushteve të duhura për ushtrimin normal të operacioneve të BQK-së, duke siguruar dhe përmirësuar kushtet e punës nëpërmjet administrimit të mirë, mirëmbajtjes dhe aktiviteteve të tjera mbështetëse.  Departamenti i Administratës bashkëpunon me të gjitha njësitë organizative të BQK-së për përmbushjen e funksioneve të tij.

Puna e Departamentit të Administratës është e ndarë në tri divizione: Divizioni i Sigurimit, Divizioni i Prokurimeve dhe Divizioni i Shërbimeve Administrative dhe Transportit.  Çdo divizion në kuadër të Departamentit të Administratës i ka rregullat e brendshme dhe procedurat për kryerjen e funksioneve të tij specifike.

Divizioni i Sigurimit ka për detyrë të sigurojë dhe mbrojë personelin, objektin dhe pasurinë e BQK-së, duke marrë masa dhe aktivitete me qëllim të mundësimit të punës së pandërprerë në ambientet punuese të BQK-së.  Funksionet e tij mbështeten në rregullat e sigurimit fizik në BQK dhe vepron në bazë të planit operativ të sigurimit fizik.  Në kuadër të Divizionit të Sigurimit përfshihen rojat e sigurimit fizik, monitoruesit e QMTV-së dhe recepsionisti.

Divizioni i Prokurimeve zbaton dhe realizon procedurat e prokurimit në përdorimin e fondeve të BQK-së dhe fondeve të tjera të akorduara në mënyrë të veçantë përmes zbatimit të rregullave të prokurimit në BQK.  Divizioni i Prokurimeve harton planin vjetor të prokurimeve në bazë të Buxhetit të BQK-së me qëllim të realizimit me kohë të projekteve dhe furnizimeve të planifikuara.  Organizon dhe ndjek procedurat administrative për lidhjen e kontratave dhe përcjell realizimin e tyre, si dhe kryen edhe studimin e tregut me qëllim të vlerësimit sa më të saktë të lartësisë së fondeve të nevojshme dhe përcaktimit të procedurave përkatëse. 

Divizioni i Shërbimeve Administrative dhe Transportit realizon me anëtarët e personelit të tij dhe kontraktuesit e jashtëm mirëmbajtjen teknike të ndërtesës dhe pajisjeve të ndryshme dhe transportimin e personelit dhe mjeteve të BQK-së.  Në kuadër të Divizionit bëhen vlerësime dhe analiza në bazë të të cilave përpilohen dhe propozohen projekte për riparime, rimodelime dhe shfrytëzimin hapësinor të ndërtesës.  Në bashkëpunim me njësitë organizative relevante në BQK harton planin vjetor të punëve dhe shërbimeve, si dhe planin për realizimin e tyre.  Në kuadër të këtij Divizioni përfshihen njësia e mirëmbajtjes, njësia e transportit, arkivi dhe  kafeteria. 

 

Departamenti i Planifikimit dhe Raportimit Financiar

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) menaxhon anën financiare të veprimtarisë së saj konform Ligjit për BQK-në dhe standardeve ndërkombëtare.  Obligimet përkatëse bazë të BQK-së specifikohen në nenet 53-59 të Ligjit për BQK-në, si dhe në legjislacionin tjetër të aplikueshëm.  Ana financiare e veprimtarisë së BQK-së specifikohet më në detaje në politika dhe rregulla të brendshme përkatëse, si dhe në buxhet dhe plane të tjera. 

Departamenti i Planifikimit dhe Raportimit Financiar është njësia organizative përgjegjëse për çështjet e brendshme financiare të BQK-së.  Në formë më specifike puna e tij përfshin mbajtjen e librave financiarë, përgatitjen e pasqyrave financiare, kryerjen e analizave financiare, planifikimin e buxhetit dhe implementimin e tij, menaxhimin e granteve të alokuara, procesimin e shpenzimeve dhe kryerjen e punëve të zyrës mbështetëse.

Në kuadër të Departamentit të Planifikimit dhe Raportimit Financiar ekziston Divizioni i Kontabilitetit dhe Mbështetjes dhe Divizioni i Mbikëqyrjes dhe Analizave Buxhetore.  Departamenti i Planifikimit dhe Raportimit Financiar i ka këto funksione kryesore:
• Menaxhimin e funksioneve bazë të kontabilitetit dhe kontabilitetit financiar;
• Përgatitjen dhe publikimin e pasqyrave financiare;
• Përgatitjen e analizave financiare;
• Përpilimin, kontrollin dhe implementimin e buxhetit vjetor;
• Menaxhimin e shënimeve të kontabilitetit të shpenzimeve;
• Menaxhimin e granteve të alokuara për BQK-në;
• Procesimin e shpenzimeve dhe pagesave të vogla;
• Ushtrimin e punëve të zyrës mbështetëse për transaksionet me llogari nostro;
• Komunikimin dhe menaxhimin e aktiviteteve financiare me llogaritë e FMN-së;
• Bashkëpunimin me auditorët e jashtëm dhe palët e tjera relevante rreth aspekteve të financave dhe evidencës financiare në  BQK.

 

Departamenti Juridik

Departamenti juridik është përgjegjës për çështje të natyrës juridike respektivisht ofrimin e shërbimit dhe mbështetjes juridike për BQK-në. Departamenti Juridik merr masat e nevojshme në mënyrë, që të sigurojë se e tërë veprimtaria e BQK-së është në përputhje me “Ligjin për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës” si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. Departamenti Juridik ka detyrat dhe përgjegjësitë si në vijim:

 • Ofrimi i mbështetjes ligjore në hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar, si dhe   akteve tjera të brendshme;
 • Dhënia e konfirmimit dhe opinioneve juridike për aktet juridike të cilat parashtrohen për aprovim në bordin ekzekutiv, në pajtim me politikën për nxjerrjen e akteve juridike në BQK;
 • Dhënien e këshillave dhe opinioneve në formë të shkruar sipas kërkesës dhe rastit;
 • Mbështetjen profesionale në adresimin e sfidave që dalin në rrugën e integrimit evropian, në veçanti fushat që janë nën përgjegjësi të BQK-së dhe që ndërlidhen me sferën juridike;
 • Asistimin për personelin e BQK-së për aplikim sa më të drejtë të legjislacionit të aplikueshëm nga BQK-ja dhe akteve të tjera nënligjore;
 • Komunikimet me njësitë e tjera organizative, me qëllim të njoftimit dhe identifikimit të zbrazësive dhe nevojave për plotësim të legjislacionit ekzistues dhe qartësim të procedurave;
 • Ofrimi i mbështetjes ligjore në hartimin e marrëveshjeve, që lidh BQK-ja me institucionet vendore dhe ndërkombëtare;
 • Në koordinim me departamentet/divizionet përkatëse, pjesëmarrja në takime të ndryshme, në institucionet vendore kur diskutohen ligjet apo akte tjera juridike që ndërlidhen direkt apo indirekt me funksionet dhe detyrat e BQK-së;
 • Shqyrtimi i kontratave të prokurimit nga aspekti ligjor;
 • Komunikimin me institucionet e drejtësisë (policia, gjykatat, prokuroria) lidhur me çështjet që janë në kompetencë të tij (kërkesa, ankesa, përfaqësime, njoftime, përgjigje etj.) më qëllim të mbrojtjes së interesave të BQK-së para këtyre dhe organeve tjera të relevante, konform procedurave përkatëse;
 • Kryerjen e veprimeve përgatitore me qëllim të përfaqësimit sa më profesional në konteste të ndryshme kur BQK-ja paraqitet si palë;
 • Bashkëpunimi me departamentet/divizionet përkatëse gjatë procesit  të përfaqësimit gjyqësor; 
 • Procedimin brenda afateve me mjete juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme varësisht nga rasti në instanca të tjera jashtë BQK-së;
 • Raportimin te Zëvendësguvernatori apo Guvernatori me qëllim të njoftimit me dukuritë dhe ecuritë e rasteve të ndjeshme;
 • Mbajtjen e evidencave përkatëse për rastet e përfaqësuara;
 • Informimi i menaxhmentit të bankës për çdo zhvillim në ligj, që mund të ndikojë në përmbushjen e detyrave të BQK-së, analizimi i pasojave të mundshme dhe propozon reformat e përshtatshme për t’i marrë parasysh këto zhvillime;
 • Kryen detyra të tjera brenda sferës së përgjegjësive të cekura me lartë dhe të përcaktuara në mënyrë specifike me akte juridike  dedikuar fushës përkatëse.

 

Divizioni i Rishqyrtimit

Divizioni i Rishqyrtimit është përgjegjës për realizimin e procedurës së rishqyrtimit të kërkesave të institucioneve financiare lidhur me rekomandimet e njësive organizative të BQK-së  për shqiptimin e ndëshkimeve administrative të parapara me legjislacionin në fuqi. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij Divizioni janë si në vijim:

 • Shqyrton kërkesat e palëve  (institucioneve financiare)  lidhur me rekomandimet e njësive organizative të BQK-së  për shqiptimin e ndëshkimeve administrative..
 • Komunikon me njësitë organizative relevante në BQK më qëllim që procedura e rishqyrtimit të realizohet në pajtim më legjislacionin në fuqi dhe aktet përcjellëse të këtij legjislacioni
 • Komunikon më institucionet financiare më qëllim që procedura e rishqyrtimit e iniciuar përmes kërkesës së tyre për rishqyrtim të rekomandimeve për shqiptim të ndëshkimeve administrative të realizohet në pajtim me legjislacionin në fuqi;
 • Është përgjegjës për realizimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesave për rishqyrtim nga ana e palëve;
 • Zbaton procedurën e seancës për rishqyrtim dhe përgatit rekomandimin/et përkatëse për Bordin Ekzekutiv në pajtim me procedurat përkatëse. Për përgatitjen e rekomandimeve të tilla mund të kërkoje opinione nga njësitë organizative relevante të BQK-së më qëllim që  rekomandimi përfundimtar të jetë sa më profesional dhe juridikisht i bazuar.
 • Mund të jetë pjesë e grupeve punuese që kanë të bëjnë ndryshimin dhe avancimin e legjislacionit që ndërlidhet ekskluzivisht më fushën e rishqyrtimit gjithnjë konform procedurave të përcaktuara me politikën për nxjerrjen e akteve juridike;
 • Pas pranimit të informacioneve dhe materialeve të detajuara lidhur me kërkesën për rishqyrtim, analizon dhe rishqyrton kundërshtitë e paraqitura nga institucionet financiare ndaj rekomandimeve të departamenteve apo divizioneve përkatëse të BQK-së më qëllim të trajtimit të drejtë dhe konform legjislacionit në fuqi të këtyre kërkesave;
 • Në bashkëpunim më njësitë organizative relevante të BQK-së është përgjegjës për zbatimin e akteve juridike dhe dispozitave specifike të legjislacionit në fuqi që ndërlidhën me çështjet e rishqyrtimit të kërkesave përkatëse të palëve.
 • Kryen detyra të tjera brenda sferës së përgjegjësive të cekura me lartë dhe të përcaktuara në mënyrë specifike me akte juridike  dedikuar fushës përkatëse.